The Value of Oniko-2? Nail Loosener in Patients with Ingrowing Toe Nail Who Use Coumadin Pills

 • Abstract
 • FullTEXT
 • Additional info
 • Attachments
 • Related items
 • Video

Aim: Ingrowing toe nail is a frequent disorder that cause? repetetive chain of events like foreign body reaction, infection and inflammation. Many surgical and medical treatment modalities are described. Especially, the treatment of ingrowing toe nail has some specialities for patients who use coumadin because of systemic disorders. During follow up period, International normalized ratio (INR) regulation is required in these patients. In this study the patients who use coumadin and who have ingrowing toe nail are treated with oniko-2?(Turkey) nail loosener and their results with patient satisfaction are evaluated. Material and Method: Between September 2010 and June 2011 eight patients who used coumadin and who had ingrowing toe nail included in this study. According to the Heifetz?s staging system six patients were stage 2 and two patients were stage 3. Oniko-2?(Turkey) is inserted without any anesthetic prosedure. The recurrence of ingrowing toe nail and the toe status were examined. Patient satisfaction and pain levels asked to the patients. Results: The mean follow up period was 11 months. The mean application period of Oniko-2?(Turkey) nail loosener was 28? days. INR regulation was not made before and during treatment. In one patient local infection progressed to cellulitis. It was treated with antibiotics. Ingrowing toe nail of every patient healed and all of them satisfied with treatment.Discussion: Our opinion is that oniko-2? nail loosener can be safely used in ingrowing toe nail in patients who use coumadin because of systemic disorders.

Giriş

Tırnak batması toplumda her yaşta görülebilen, sık karşılaşılan bir problemdir [1]. Tırnak yatağına batan tırnak, yabancı çisim reaksiyonu, inflamasyon, infeksiyon ve tekrar eden olaylar zincirini başlatır. Bu olaylar sonunda tırnak kenarında ağrılı, akıntılı, ödemli ve hipertirofik yumuşak doku oluşumu meydana gelir [2]. Tırnak batması yanlış tırnak kesimi [2], tekrar eden travmalar [3], genetik ve ailevi hikaye [4], kötü ayak hijyeni sonucu gelişebileceği gibi bazı hastalıkların (Diabetes mellitus, obesite, kalp ve böbrek yetmezlikleri) insidansını artırdığı düşünülmektedir [5].

Cerrahi ve cerrahi olmayan çok sayıda tedavi şekli mevcuttur. Özellikle yandaş hastalığı olan hastalarda tedavisi sanıldığı kadar kolay olmamaktadır. Son yıllarda kardiyak ve serebrovaskuler olaylar neticesinde kumadin kullanan hasta sayısı giderek artmaktadır. Kumadin kullanan hastalarda tırnak batmasının tedavisi daha komplike bir hal almaktadır. Bu hastalarda tırnak operasyonunda, kanama başta olmak üzere pek çok sorunla karşılaşılabilir. Bu çalışmada kumadin kullanan tırnak batması olan hastalarda uygulanan Oniko-2® (Türkiye) tırnak gevşetici telin sonuçları incelendi.

Gereç ve Yöntem

Eylül 2010 ile Haziran 2011tarihleri arasında ayak başparmağında ağrı, akıntı ve tırnakta şekil bozukluğu şikâyeti ile polikliniğimize gelen ve tırnak batması tanısı alan kumadinize 8 hasta çalışmaya dâhil edildi. Yaş ortalaması 55 (18-75) olan 5 kadın, 3 erkek hasta değerlendirildi. Heifetz‘in tırnak batması evrelendirmesine göre 6 hasta evre II, 2 hasta ise evre III olarak kabul edildi. Heinfetz’in tırnak batması evrelendirmesi: Evre 1: tırnağın katlanarak tırnak yatağı içerisine yönelmesi, tırnak yatağı yanlarında şişme ve eritem olması. Evre 2: Akut ve aktif enfeksiyonun evre 1 e eşlik ettiği durumlar. Evre 3: Kronik enfeksiyon varlığında yan tırnak katlantısında granulasyon oluşumu ve çevre dokuların hipertrofiye olması [6]. Tüm hastalara rifosinli veya batikonlu yara bakımı yapıldı. Hiç bir anestezi yapılmadan Oniko-2®(Türkiye) tırnak gevşetici tel takıldı (resim1). Hastalar iki hafta aralıklarla kontrole çağrıldı. Gerekli olanlarda tel tekrar yerleştirildi. Tırnak batmasının tamamen düzeldiğini düşündüğümüz hastalarda 10 gün sonra tırnak teli çıkarıldı. Bir ay sonra kontrol edildi. Gerektiğinde işlem tekrar edildi. Mart 2012’de hastalar poliklinik kontrolü ile değerlendirildi. Hastaların tırnak durumu, tekrar batma olup olmadığı, hastaların memnuniyeti ve ağrı sorgulandı.

Bulgular

Hastalar ortalama takip süresi 11.4±3.5 ay (5-17 ay) idi. Ortalama tedavi süresi 28.2±6.6 (18-37) gündü. Bir hastada iki ay sonra tırnak batması tekrar etti. Tırnak teli ikinci kez takıldı ve yaklaşık 2 hafta sonunda sorunsuz iyileşti. Hastaların hiçbirisinde kumadinin kesilmesine ve hassas bir INR ayarlamasına gerek kalmadı. Bir hastada işlem sonrası lokal enfeksiyon ilerleyerek selülit gelişti ve antibiyoterapi ile düzeldi. Yapılan kontrollerinde 8 hastanın da tırnak batmasını tamamen düzelmiş olduğu görüldü. Hastaların hepsi yapılan tedaviden memnundu.

Tartışma ve Sonuç

Tırnak batması klinik durumuna göre hafif, orta ve şiddetli olmak üzere üçe ayrılır [7,8]. Özellikle hafif ve orta şiddette tırnak batmalarında konservatif tedavi ılık sabunlu su ile ayakları yıkadıktan sonra antibiyotikli solusyonlarla silinip antiinflamatuar kremler sürülebilir. Tırnak altına pamuk veya diş ipi yerleştirilir. Bu işlem parmak iyileşene kadar günde birkaç kez tekrar edilir [9-11]. Bunların dışında tırnak altına sterilize edilmiş serum setinden hazırlanmış küçük parçalar yerleştirerek 2-3 haftada iyileşme sağlanan tedaviler de bildirilmiştir [12]. Cerrahi tedavide, lokal anestezi altında tırnağın ¼ lateralini çıkardıktan sonra matrisektomi yapılır. Matrisektominin kimyasal (fenol) veya cerrahi olarak yapılışını karşılaştıran çok sayıda çalışma mevcuttur [13,14]. Fenol ile yapılan matrisektomi, daha düşük nüks oranlarına sahip olmakla beraber enfeksiyonu biraz artırdığı düşünülmektedir [15].

Tırnak batmasında enfeksiyondan stafilakokus aureus, streptekoklar ve nadiren de pseudomonaslar sorumludur. Tırnak batmasına bağlı lokal enfeksiyonlarda oral antibiyotik kullanımının iyileşmeye katkısının olmadığı düşünülmektedir [1,16,17]. Kısmi matrisektomi elektrokoterle, radyofrekansla ve karbon lazerle etkili bir şekilde yapıldığını gösteren çalışmalar mevcuttur [7,13,18]. Tırnak batmasında konservatif tedavilerin ana prensibi irritasyonu ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bizim çalışmamızda da uyguladığımız tırnak teli sayesinde tırnağın, tırnak yatağını irritasyonunu engelleyerek tedavi sağladığı düşünülmektedir.

Sonuç olarak erken dönem sonuçlarına bakıldığında tırnak batmasında özellikle kumadin kullanan ve yandaş hastalığı olan hastaların tedavisinde tırnak gevşetici telin destek tedavisi ile birlikte güvenle kullanılabileceği ve düzenli kullanımı sayesinde hastaların büyük bir kesiminde cerrahiye ihtiyaç kalmayacağı kanaatindeyiz. Daha geniş seriler üzerinde çalışılmış ve prospektif randomize edilmiş uzun dönem takipleri yapılmış çalışmalara ihtiyaç vardır.

Çıkar Çakışması ve Finansman Beyanı

Bu çalışmada çıkar çakışması ve finansman destek alındığı beyan edilmemiştir.

Kaynaklar

1. Reyzelman AM, Trombello KA, Vayser DJ, Armstrong DG, Harkless LB. Are antibiotics necessary in the treatment of locally infected ingrown toenails? Arch Fam Med. 2000;9(9):930–2.

2. DeLauro NM, DeLauro TM. Onychocryptosis. Clin Podiatr Med Surg. 2004;21(4):617–30.

3. Yang KC, Li YT. Treatment of recurrent ingrown great toenail associated with granulation tissue by partial nail avulsion followed by matricectomy with sharpulse carbon dioxide laser. Dermatol Surg. 2002;28(5):419–21.

4. Langford DT, Burke C, Robertson K. Risk factors in onychocryptosis. Br J Surg. 1989;76(1):45–8.

5. Ikard RW. Onychocryptosis. J Am Coll Surg. 1998;187(1):96–102.

6. Richardson EG. Disorders of nails and skin. In: Canale & Beaty (ed) Campbell’s operative orthopaedics. Mosby, An Imprint of Elsevier; 2007;(11):4162-3.

7. Aksakal AB, Atahan C, Oztas P, Oruk S. Minimizing postoperative drainage with 20% ferric chloride after chemical matricectomy with phenol. Dermatol Surg. 2001;27(2):158–60.

8. Ozdemir E, Bostanci S, Ekmekci P, Gurgey E. Chemical matricectomy with 10% sodium hydroxide for treatment of ingrowing toenails. Dermatol Surg. 2004;30(1):26–31.

9. Daniel CR III, Iorizzo M, Tosti A, Piraccini BM. Ingrown toenails. Cutis. 2006;78(6):407–8.

10. Senapati A. Conservative outpatient management of ingrowing toenails. J R Soc Med. 1986;79(6):339–40.

11. Woo SH, Kim IH. Surgical pearl: nail edge separation with dental floss for ingrown toenails. J Am Acad Dermatol. 2004;50(6):939–40.

12. Arai H, Arai T, Nakajima H, Haneke E. Formable acrylic treatment for ingrowing nail with gutter splint and sculptured nail. Int J Dermatol. 2004;43(10):759–65.

13. Ozawa T, Nose K, Harada T, Muraoka M, Ishii M. Patrial matricectomy with a CO2 laser for ingrown toenail after nail matrix staining. Dermatol Surg. 2005;31(3):302–5.

14. Bos AMC, van Tilburg MW, van Surge AA, Klinkenbijl JHG. Randomized clinical trial of surgical technique and local antibiotics for ingrowing toenail. Br J Surg. 2007;94(3):292–6.

15. Rounding C, Bloomfield S. Surgical treatments for ingrowing toenails. Cochrane Database Syst Rev. 2005;(2):CD001541.

16. Monheit GD. Nail surgery. Dermatol Clin. 1985;3(3):521–30.

17. Brown FC. Chemocautery of ingrown toenails. J Dermatol Surg Oncol. 1981;7(4):331–3.

18. Serour F. Recurrent ingrown big toenails are efficiently treated by CO2 laser. Dermatol Surg. 2002;28(6):509–12.

 

Additional Info

 • Recieved: 27.06.2012
 • Accepted: 25.07.2012
 • Published Online: 25.07.2012
 • Printed: 01.11.2013
 • DOI: 10.4328/JCAM.1182
 • Author: Fahri Yetisir, Akgun Ebru Salman, Ilknur Balta, Ahmet Burak Ciftci, Hasan Zafer Acar, Mehmet Tokac, Duray Şeker, Mehmet Kılıç
 • Identifier: J Clin Anal Med. 2013;4(6):499-501
 • Index Page: 499-501
 • How to Cite: Fahri Yetisir, Akgun Ebru Salman, Ilknur Balta, Ahmet Burak Ciftci, Hasan Zafer Acar, Mehmet Tokac, Duray Şeker, Mehmet Kılıç. The Value of Oniko-2 Nail Loosener in Patients with Ingrowing Toe Nail Who Use Coumadin Pills. J Clin Anal Med. 2013;4(6):499-501
 • Running Title: The Value of Onıko-2 in Ingrowing Toe Nail Patients Using Coumadin
Download attachments:

Related items

Last Issued ACAM

Covers ACAM

Article & Author Search ACAM

Please publish modules in offcanvas position.